Anasayfa
  Hakkımızda
 
Tarihçe
 
Başkan

 
Yönetim Kurulu
  Faaliyetler
 
Ticari Faaliyetlerimiz
 
Sosyal Faaliyetlerimiz

 
Oda Yayınlarımız
  Alo Nakliye
 
Alo Kamyonet
 
Alo Kamyon
 
Alo Tır
 
Alo Vinç
 
Alo Evden Eve

 
Alo Çekici-Yarı Römork
  Bilgilendirme
 
5362 Sayılı Yasa
 
4925 Sayılı Yasa
 
Medyada Biz
 
Odamıza Ziyaretler
 
İletişim Bilgilerimiz

 
Odamız Facebook'ta

 

Güncel Döviz Kurları
Döviz Kurları

 ZİYARETÇİ SAYISI

Website counter

 
 

 

 

17 Kasım 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28470

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN

ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 66)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1)?Bu Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi yıllar olan;

a) Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

b)?İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 7, 21, 28 ve 34 üncü maddeleri ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 1, 4, 5 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hak kazanma

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;

a) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini Maliye Bakanlığınca 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin (Tebliğ No: 41) yayımlanmasından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,

b) (a) bendine göre hurdaya ayrılmış olan taşıtı "taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak" ve "Hurdaya Ayrılmıştır." kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını (5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü"nün "İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü" ve "Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü"nden herhangi birine bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü’ne ise 1/4/2013 tarihinden itibaren teslim etmiş olmaları,

halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından almaya hak kazanırlar.

Ödeme

MADDE 5 – (1) Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

b) MKEK tarafından tanzim edilen "Araç Durum Raporu", "Kantar Tartı Fişi", "Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı", ilgilinin dilekçesi ve "Hurdaya Ayrılmıştır." kaşeli "Trafik Tescil Belgesi"nin aslı, eğer trafik tescil belgesi zayi ise trafik tescil bürolarından temin edilebilen “Zayidir.” ibareli, onaylı 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 formunun aslı ve yine trafik tescil bürolarından temin edilebilen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 formu ve "Alacaklı Listesi" ödeme emrine bağlanır.

c) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına yapılır. Dilekçeye banka hesap cüzdanlarının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.

ç) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden belge (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.

MKEK’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) MKEK hurda işletmesi müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde "taşıt" olarak satamaz.

(2) MKEK hurda işletmesi müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait "hurdaları" satma hakkına sahiptir.

 (3) MKEK hurda işletmesi müdürlükleri; bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtların bilgilerinin doğruluğunu tespit ettikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenleyerek beş iş günü içerisinde tutanağın bir nüshasını aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine verir, bir nüshasını taşıt sahibine verir, bir nüshasını ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderir, diğer nüshasını ise muhafaza eder.

(4) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri yapılmış/tamamlanmış taşıtlarla ilgili MKEK’nin diğer iş, işlem ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar 2/11/2012 tarihli Protokole göre yürütülür.

Ödeme miktarı

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca;

a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,80 ] TL,

b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,

c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,00 ] TL,

ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,

d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,

e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,

f) 1986 ve 1987 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,40 ] TL,

g) 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,50 ] TL,

şeklinde hesaplanan para miktarı yatırılır.

(2) Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.

(3) Taşıtlar, Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili hurda işletmesi müdürlüğünün malı olmuş sayılır ve birinci fıkra gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez. Ancak, MKEK hurdaya ayrılan taşıtlardan Bakanlığın talep edeceği taşıtları sergi, fuar, müze ve benzeri malzemesi olarak kullanılmak veya ihtiyaç sahibi ülkelere yardım amacıyla hibe edilmek üzere teslim aldığı şekliyle muhafaza eder. MKEK bu araçlar için Bakanlığa hurda ve nakliye bedeli ödemez.

Teslim takvimi ve diğer hükümler

MADDE 8 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.

a) 1980 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/11/2012-31/07/2013,

b) 1982 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/12/2012-31/07/2013,

c) 1984 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 01/02/2013-31/07/2013,

ç) 1986 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/03/2013-31/07/2013,

d) 1988 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 01/05/2013-31/07/2013,

e) 1990 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar         : 15/06/2013-31/07/2013.

(2) Taşıtını birinci fıkradaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/8/2013 - 31/12/2013 tarihleri arasında teslim edebilirler.

(3) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca; 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanun ile değiştirilen 5838 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No., taşıtın plaka numarası, varsa şase numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilir.

(4) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup getirilen imkânlardan birinci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

(5) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 62) kapsamında araçlarını hurdaya ayıran ancak süresi içinde teslim edemeyenler; söz konusu taşıtlarını, 31/12/2013 tarihine kadar teslim ederlerse bu Tebliğ ile getirilen haklardan yararlanırlar.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orjinal olup tüm hakları İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası'na aittir.Kaynak gösterilerek kullanılabilir...

Tasarım : İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası - Bilgi İşlem  www.emineminoglu.com.tr